Przed nowym dyrektorem wielkie wyzwanie – podkreśla prezydent Rybnika Piotr Kuczera. – Rybnickie muzeum, skupiające się do tej pory głównie na naturalnym i kulturalnym dziedzictwie Rybnika i Ziemi Rybnickiej, znacznie poszerzy obszar swoich zainteresowań. W wyremontowanych, zabytkowych budynkach poszpitalnego kompleksu Juliusz, powstaje bowiem edukatorium poświęcone przyrodzie Górnego Śląska oraz przestrzeń ekspozycyjna związana z historią medycyny i farmacji. Ze względu na unikalny charakter i prezentowaną tematykę obiekt będzie miał oddziaływanie o zasięgu regionalnym. Podobnej placówki nie ma w naszym regionie, więc jej powstanie jest wielką szansą dla Rybnika. Szansą, której potencjał powinien umieć wykorzystać nowy dyrektor – dodaje prezydent.

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie, spełniające kryteria wskazane w ogłoszeniu,  prócz listu motywacyjnego, powinny również przygotować autorską, pisemną koncepcję (organizacyjno-finansową) funkcjonowania Muzeum im. o. Emila Drobnego w Rybniku, ze szczególnym uwzględnieniem perspektywicznej wizji rozwoju działalności.

Koncepcja powinna być przygotowana w oparciu o budżet oraz statut Muzeum im. o. Emila Drobnego w Rybniku. Dokumenty aplikacyjne można składać do 22 grudnia br.

Wymagania niezbędne, stawiane przed kandydatem na stanowisko dyrektora Muzeum, to m.in.:

 • wykształcenie wyższe magisterskie: humanistyczne lub z zakresu zarządzania lub zarządzania w kulturze,

 • udokumentowane, doświadczenie w tworzeniu i realizowaniu projektów kulturalnych, w tym edukacyjnych, lub pracy w obszarze kultury,

 • udokumentowane, doświadczenie w zarządzaniu zespołem w ramach struktury hierarchicznej lub zespołem w ramach metodyki projektowej,

 • biegła znajomość ustawy o muzeach, o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej i powiązanych rozporządzeń,

 • znajomość problematyki będącej przedmiotem dziedzictwa kulturowego, kultury, sztuki i pamięci,

 • znajomość lokalnych, krajowych środowisk twórczych i transgranicznych w ramach obszaru historycznego Górnego Śląska,

Wymagania pożądane to m.in.:

 • umiejętność konceptualizowania, organizowania i prowadzenia przedsięwzięć brandingowych, promocyjnych związanych z działalnością kulturalną,

 • doświadczenie w realizacji interdyscyplinarnych wydarzeń i projektów kulturalnych,

 • predyspozycje do budowania strategii krótko i długoterminowych,

 • doświadczenie w projektach (preferowane stanowiska menedżerskie) dotyczących budowania marki turystycznej,

 • znajomość trendów w marketingu produktów i marketingu w kulturze,

 • doświadczenie w realizacji imprez masowych,

 • znajomość trendów w zarządzaniu dziedzictwem industrialnym, kulturze, animacji i edukacji kulturalnej,

 • doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych z różnych źródeł publicznych i prywatnych, w tym krajowych i zagranicznych,

Szczegóły konkursu w Biuletynie Informacji Publicznej